Regulamin

I. INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONKURSU „GIĘTKIE PIÓRO”

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży z inspiracji twórczością Conrada o Nagrodę „Giętkie Pióro” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa)
 2. Projekt edukacyjny dla młodzieży w formie 3-etapowego konkursu literackiego jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Conrad 2017
 3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl

II. CELE KONKURSU LITERACKIEGO

 1. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży w wieku 14 – 18 lat.
 2. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.
 3. Upowszechnianie wiedzy o patronie roku – Józefie Conradzie – Korzeniowskim oraz jego twórczości.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 14 – 18 roku życia (urodzeni w latach: 1999 – 2003).
 2. Konkurs rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 r.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 4. Jeden autor może przedstawić jeden utwór
 5. Przebieg Konkursu:

START – Do uczestnictwa w Konkursie nauczyciele mogą zgłosić klasę/klasy albo indywidualnego ucznia. Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza zgłoszenia do Konkursu dostępnego na stronie internetowej: www.gietkiepioro.parafiada.pl

Przesłany formularz zgłoszeniowy jest deklaracją uczestnictwa we wszystkich etapach Konkursu.

I POZIOM – Konkurs na najlepszy esej do 1000 słów rozwijający słowa Conrada: „Mistrz pięknych słów i wzniosłej idei” /autorytet/.

II POZIOM – Konkurs na najlepsze opowiadanie nie dłuższe niż 3 strony formatu A4, który jest historią alternatywną jednego z conradowskich bohaterów.  Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.

III POZIOM –  Konkurs na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego/ adaptację sceniczną opowiadania „U kresu sił” J. Conrada – Korzeniowskiego. Tekst opowiadania dostępny jest na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl . W Konkursie na scenariusz uczestniczą  autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych przez Jury w poprzednim etapie opowiadań. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i regularnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

FINAŁ – Gala Finałowa pn. Urodziny Conrada z działaniami warsztatowymi opartymi na filmowych adaptacjach dzieł Conrada oraz uroczystym rozdaniem nagród i pamiątkowego katalogu pokonkursowego.

 1. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl oraz w katalogu pokonkursowym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe przekazuje nauczyciel uprzednio zgłoszonego do udziału w Konkursie ucznia/uczniów w formie papierowej i elektronicznej. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:
  1. formularz zgłoszeniowy uczestnika / uczestników konkursu
  2. Wydruk pracy/prac w jednym egzemplarzu, do których dołączona jest karta informacyjna/metryczka zawierająca następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa szkoły i klasy, adres szkoły oraz e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela zgłaszającego uczniów do Konkursu
  3. nieedytowalny plik elektroniczny (pdf) zawierający prace konkursowe oraz karty informacyjne/metryczki do nich przypisane
 2. Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:

  I POZIOM      ESEJ – 01.09.2017 – 30.09.2017 r.

  WYNIKI I POZIOMU – 9.10.2017 r.

  II POZIOM     OPOWIADANIE – 10.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

  WYNIKI II POZIOMU – 6.11.2017 r.

  III POZIOM   SCENARIUSZ – 06.11.2017 – 27.11.2017 r.

  WYNIKI III POZIOMU – 1.12.2017 r.

  FINAŁ           GALA FINAŁOWA  /rozdanie nagród/ – 09.12.2017 r.

 3. Prace konkursowe w formie papierowej należy przesyłać na następujący adres (obowiązuje data stempla pocztowego):
  Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
  ul. Gwintowa 3, 00-740 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Giętkie Pióro”,
  oraz w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl
 4. Prace można też złożyć osobiście (forma papierowa + elektroniczna na nośniku USB) w siedzibie Stowarzyszenia
 5. Prace należy złożyć z zachowaniem następujących nieprzekraczalnych terminów

  ESEJ – do 30.09.2017 r., godz. 16.00

  OPOWIADANIE – 31.10.2017 r., godz. 16.00

  SCENARIUSZ – 27.11.2017 r. , godz. 16.00

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

 1. Kryteria oceny prac:
  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczna i językowa,
  • poziom literacki pracy,
  • samodzielność i oryginalność,
  • ogólna estetyka pracy.
 2. Wyniki oceny prac będą publikowane w terminach określonych w pkt IV. 1b na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl , a nauczyciele uczestników konkursu będą informowani telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
 4. statuetki: Złote, Srebrne lub Brązowe Pióro oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i dyplomów.
 5. działania warsztatowe wraz z projekcją wybranych fragmentów filmów opartych na dziełach Conrada podczas Gali Finałowej 09.12.2017 r.
 6. dla laureatów każdego Poziomu drobne upominki oraz dyplomy.
 7. publikacja najlepszych utworów z każdego z etapów Konkursu w pamiątkowym katalogu pokonkursowym wydanym na Galę Finałową.
 8. dla nauczycieli uczestników konkursu, których uczniowie zakwalifikowali się do udziału w III Poziomie Konkursu drobne upominki i dyplomy
 9. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród Konkursu „Giętkie Pióro” nastąpi podczas Gali Finałowej w dn. 09.12.2017 r. – na „Urodzinach Conrada” z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Giętkie Pióro” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Komentarze są wyłączone.

 • Oczo5 Con
  Oczo4 Con
  oczo2 Con
  oczo3 Con
  oczo1 Con