Regulamin

I. Informacja ogólna dotycząca organizacji Konkursu „Giętkie Pióro”

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego o Nagrodę „Giętkie Pióro” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa)
 2. Program edukacyjny dla młodzieży warszawskich gimnazjów w formie 3-etapowego Konkursu Literackiego jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu m. st. Warszawy
 3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl

II. Cele Konkursu Literackiego

 1. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży w wieku gimnazjalnym.
 2. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.
 3. Zachęcenie utalentowanej młodzieży warszawskich gimnazjów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży warszawskich gimnazjów.
 2. Konkurs rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 1 września 2016 do 5 maja 2017 r.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 4. Jeden autor może przedstawić jeden utwór
 5. Przebieg Konkursu:

START – Do uczestnictwa w Konkursie gimnazja mogą zgłosić swoich uczniów jako reprezentantów szkoły. Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza zgłoszenia do Konkursu dostępnego na stronie internetowej: www.gietkiepioro.parafiada.pl

Przesłany formularz zgłoszeniowy jest deklaracją uczestnictwa we wszystkich etapach Konkursu.

I POZIOM – Konkurs na najlepszy esej do 1000 słów dla którego tematem przewodnim jest myśl: „Na początku było Słowo…”. W eseju muszą zostać wykorzystane następujące wyrażenia/słowa:

Początek, cytat, los, prymat słowa, znaczenie, historia, człowiek, literatura, chaos, porządek.

II POZIOM – Konkurs na najlepsze opowiadanie nie dłuższe niż 3 strony formatu A4, którego akcja rozgrywa się w Warszawie i wykorzystuje albo elementy gwary warszawskiej albo języka własnego pokolenia. Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów 5 najwyżej ocenionych esejów z jednej klasy lub jednej szkoły (jeśli szkoła zgłosiła do udziału w Konkursie swoją reprezentację)

III POZIOM –  Konkurs na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego przygotowanego na podstawie opowiadania własnego. W Konkursie na scenariusz uczestniczą  autorzy 10 najwyżej ocenionych przez Jury w poprzednim etapie opowiadań. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziane są warsztaty scenopisania oraz możliwość bezpośrednich i regularnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

FINAŁ – Gala Finałowa ze spektaklem teatralnym na podstawie najlepszego scenariusza oraz uroczystym rozdaniem nagród i pamiątkowych wydawnictw.

 1. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl, w pamiątkowym wydawnictwie, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe przekazuje przedstawiciel szkoły/klasy uprzednio zgłoszonej do udziału w Konkursie w formie papierowej i elektronicznej. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:
  1. Listę porządkową osób (zgodnie z wcześniej nadesłanym formularzem zgłoszeniowym), których prace podlegają zgłoszeniu do Konkursu.
  2. Wydruk prac w jednym egzemplarzu każda, do których dołączona jest Karta Pracy według wzoru udostępnionego na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl.
  3. nośnik elektroniczny USB z plikami zawierającymi prace konkursowe oraz karty informacyjne do nich przypisane
 2. Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:
 • I POZIOM     ESEJ – 15.09.2016 – 31.10.2016 r.
  • WYNIKI I POZIOMU – 10.11.2016 r.
 • II POZIOM    OPOWIADANIE – 10.11.2016 r. – 10.12.2016 r.
  • WYNIKI II POZIOMU – 19.12.2016 r.
 • III POZIOM SCENARIUSZ – 01.01.2017 – 20.02.2017 r.
  • WYNIKI III POZIOMU – 6.03.2017 r.
 • FINAŁ                       GALA FINAŁOWA ze spektaklem i rozdaniem nagród – 05.05.2017 r.
 1. Prace konkursowe należy przesyłać pod następującym adresem (obowiązuje data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Ul. Gwintowa 3, 00-740 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Giętkie Pióro”,
bądź osobiście do siedziby Stowarzyszenia
w nieprzekraczalnych terminach:
ESEJ – do 31.10.2016 r., godz. 16.00
OPOWIADANIE – 10.12.2016 r., godz. 16.00
SCENARIUSZ – 20.02.2017 r. , godz. 16.00

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

 1. Kryteria oceny prac:
 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.
 1. Wyniki oceny prac będą publikowane w terminach określonych w pkt IV.2 na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl , a przedstawiciele szkół/klas uczestniczących w Konkursie będą informowani telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
 • statuetki: Złote, Srebrne lub Brązowe Pióro oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i dyplomów.
 • spektakl teatralny na podstawie najlepszego scenariusza wystawiony podczas Gali Finałowej 05.05.20917 r.
 • dla laureatów każdego Poziomu drobne upominki oraz dyplomy.
 • publikacja najlepszych utworów z każdego z etapów Konkursu w pamiątkowej książce wydanej na Galę Finałową.
 • dla nauczycieli/przedstawicieli szkoły lub klasy uczestniczących w Konkursie, których uczniowie zakwalifikowali się do udziału w III Poziomie Konkursu drobne upominki i dyplomy.
 1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród Konkursu „Giętkie Pióro” nastąpi podczas Gali Finałowej w dn. 05.05.2017 r. – w 100-tną rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.
 2. Organizator Konkursu podejmie działania zmierzające do pozyskania stypendiów twórczych dla wybitnie utalentowanych uczestników Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Giętkie Pióro” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Komentarze są wyłączone.