REGULAMIN

REGULAMIN

GIĘTKIE PIÓRO – OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI…

Z inspiracji pisarstwem Karola Wojtyły w 100 rocznicę urodzin.

I. Informacja ogólna dotycząca organizacji konkursu „Giętkie Pióro”

1.Organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

2. Projekt edukacyjny dla młodzieży w formie 3-etapowego konkursu literackiego jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl.

II. Cele Konkursu Literackiego

1. Głównym celem konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.

3. Upowszechnianie wiedzy o twórczości literackiej Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

2. Konkurs rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 20 maja 2020 do 05 grudnia 2020 r.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Jeden autor może przedstawić jeden utwór.

5. Przebieg Konkursu:

START – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszelkiego typu placówek oświatowych. Zgłoszenia w formie elektronicznej dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza zgłoszenia do Konkursu dostępnego na stronie internetowej: www.gietkiepioro.parafiada.pl

Przesłany formularz zgłoszeniowy jest deklaracją uczestnictwa we wszystkich etapach Konkursu.

I ETAP  

„Miłość mi wszystko wyjaśniła
miłość wszystko rozwiązała
dlatego uwielbiam tę miłość
gdziekolwiek by przebywała”

– fragment „Pieśni o Bogu Ukrytym” mottem do rozważań w formie eseju (utwór do 1000 słów).

II ETAP

Nowela z inspiracji poematem “Kamieniołom” Karola Wojtyły.

(objętość pracy maks. 4 strony A4). Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.

III ETAP

Scenariusz 1-aktowego spektaklu teatralnego na podstawie własnej noweli z poprzedniego etapu. 

Objętość scenariusza maksymalnie 20 stron A4 (razem z didascaliami i przypisami odautorskimi)

W III etapie konkursu uczestniczą autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych przez Jury
w poprzednim etapie nowel. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

FINAŁ – Gala Finałowa pn. „Mikołajki z Karolem” ze spektaklem na podstawie najlepszego scenariusza oraz uroczystym rozdaniem nagród i pamiątkowego katalogu pokonkursowego.

6. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na jej publikację na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl oraz w katalogu pokonkursowym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.      

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe przesyła nauczyciel lub opiekun/rodzic uprzednio zgłoszonego do udziału w Konkursie ucznia/uczniów w formie elektronicznej pod adresem :

malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

2. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

  • 1. formularz zgłoszeniowy uczestnika / uczestników konkursu (do pobrania ze strony)
  • 2. praca/prace w niezmienialnym pliku elektronicznym (pdf) do których dołączona jest karta informacyjna/metryczka zawierająca następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora,  nazwa i adres szkoły, nazwisko nauczyciela oraz e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela lub opiekuna/rodzica zgłaszającego uczniów do Konkursu 

Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:

I ETAP            ESEJ – 20.05.2019 – 24.06.2020 r.

Publikacja wyników – 30.06.2020 r.

II ETAP          NOWELA – 01.07.2020 r. – 29.09.2020 r.

Publikacja wyników – 06.10.2020 r.

III ETAP         SCENARIUSZ – 07.10.2020 – 06.11.2020 r.

Publikacja wyników – 13.11.2020 r.

FINAŁ            MIKOŁAJKI Z KAROLEM /Gala Finałowa/ – 05.12.2020 r.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Kryteria oceny prac:

• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność,
• ogólna estetyka pracy.

2. Wyniki oceny prac będą publikowane w terminach określonych w pkt IV.3  na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl  i na Facebooku.

3. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

  1. statuetki: Złote, Srebrne lub Brązowe Pióro oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i dyplomów;
  2. spektakl teatralny wystawiony na podstawie najlepszego scenariusza w Sali Teatralnej Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa) podczas Gali Finałowej pn. Mikołajki z Karolem w dn. 05.12.2020 r.;
  3. dla laureatów każdego etapu konkursu drobne upominki oraz dyplomy;
  4. publikacja najlepszych utworów z każdego z etapów konkursu w pamiątkowym katalogu pokonkursowym wydanym na Galę Finałową;
  5. dla nauczycieli uczestników konkursu, których uczniowie zakwalifikowali się do udziału w III etapie Konkursu drobne upominki i dyplomy.

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w konkursie o Nagrodę „Giętkiego Pióra” nastąpi podczas Gali Finałowej pn. Mikołajki z Karolem w dn. 05.12.2020 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Giętkie Pióro” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.