Regulamin

Regulamin

I. Informacja ogólna dotycząca organizacji konkursu „Giętkie Pióro”

1.Organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

2. Projekt edukacyjny dla młodzieży w formie 3-etapowego konkursu literackiego jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl.

II. Cele Konkursu Literackiego

1. Głównym celem konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.

3. Upowszechnianie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim oraz jego twórczości.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

2. Konkurs rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 1 marca 2019 do 07 grudnia 2019 r.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Jeden autor może przedstawić jeden utwór.

5. Przebieg Konkursu:

START – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszelkiego typu placówek oświatowych. Zgłoszenia w formie elektronicznej dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza zgłoszenia do Konkursu dostępnego na stronie internetowej: www.gietkiepioro.parafiada.pl

Przesłany formularz zgłoszeniowy jest deklaracją uczestnictwa we wszystkich etapach Konkursu.

I ETAP – WYSPIAŃSKIEGO „BĄDŹ JAK METEOR, JAK BŁYSKAŃCE” CZYLI WYPRZEDZIĆ SWOJĄ EPOKĘ – utwór w dowolnej formie literackiej do 1000 słów

II ETAP – WESELE 2019 – OPOWIADANIE NA PODSTAWIE WYBRANEGO WĄTKU/POSTACI DRAMATU WYSPIAŃSKIEGO – AUTORSKA INTERPRETACJA (objętość pracy maks. 4 strony A4).

Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych krótkich utworów literackich.

III ETAP –  WESELE 2019 – SCENARIUSZ SPEKTAKLU TEATRALNEGO NA PODSTAWIE WŁASNEGO OPOWIADANIA (objętość pracy maksymalnie 30 stron A4, razem z didascaliami i przypisami odautorskimi).

W III etapie konkursu uczestniczą  autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych przez Jury w poprzednim etapie opowiadań. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich
i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

FINAŁ – Gala Finałowa pn. Wyspiańskie Mikołajki ze spektaklem na podstawie najlepszego scenariusza oraz uroczystym rozdaniem nagród
i pamiątkowego katalogu pokonkursowego.

6. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na jej publikację na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl oraz w katalogu pokonkursowym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.       

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe  przekazuje nauczyciel uprzednio zgłoszonego do udziału w Konkursie ucznia/uczniów w formie papierowej i elektronicznej.  Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

1. formularz zgłoszeniowy uczestnika / uczestników konkursu

2. Wydruk pracy/prac w jednym egzemplarzu, do których dołączona jest karta informacyjna/metryczka zawierająca następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora,  nazwa szkoły i klasy, adres szkoły oraz e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela zgłaszającego uczniów do Konkursu

3. niezmienialny plik elektroniczny (pdf) zawierający prace konkursowe oraz karty informacyjne/metryczki do nich przypisane

2. Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:

I ETAP   UTWÓR LITERACKI – 01.03.2019 – [15.04.2019 r.] ZMIANA ! 25.04.2019 r.

wyniki I etapu – [25.04.2019 r.] ZMIANA! 06.05.2019 r.

II ETAP OPOWIADANIE – [26.04.2019 r.]

  07.05.2019 r. – 10.06.2019 r.

wyniki II etapu – 24.06.2019 r.

III ETAP SCENARIUSZ – 25.06.2019 – 14.10.2019 r.

wyniki III etapu – 28.10.2018 r.

GALA FINAŁOWA – WYSPIAŃSKIE MIKOŁAJKI – 07.12.2019 r.

3. Prace konkursowe należy przesyłać pod następującym adresem (obowiązuje data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Ul. Gwintowa 3, 00-740 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Giętkie Pióro”,

i pocztą mailową pod adresem malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl lub osobiście (wersja papierowa + nośnik USB) do siedziby Stowarzyszenia w nieprzekraczalnych terminach:

UTWÓR LITERACKI – do [15.04.2019 r.] ZMIANA! do 25.04.2019 r.

OPOWIADANIE – 10.06.2019 r.

SCENARIUSZ – 14.10.2019 r.  

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Kryteria oceny prac:

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność,

• ogólna estetyka pracy.

2. Wyniki oceny prac będą publikowane w terminach określonych w pkt IV. 1b  na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl  i w serwisie Facebook.

3. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

1. Statuetki: Złote, Srebrne lub Brązowe Pióro oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i dyplomów.

2. Spektakl teatralny wystawiony na podstawie najlepszego scenariusza w Sali Teatralnej Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa) podczas Gali Finałowej pn. Wyspiańskie Mikołajki w dn. 07.12.2019 r.

3. Dla laureatów każdego etapu konkursu drobne upominki oraz dyplomy.

4. Publikacja najlepszych utworów z każdego etapu konkursu w pamiątkowym katalogu pokonkursowym wydanym na Galę Finałową.

5. Dla nauczycieli uczestników konkursu, których uczniowie zakwalifikowali się do udziału
w III etapie Konkursu drobne upominki i dyplomy

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w konkursie o Nagrodę „Giętkiego Pióra” nastąpi podczas Gali Finałowej pn. Wyspiańskie Mikołajki w dn. 07.12.2019 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Giętkie Pióro” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook